MedGZ

Alemed

Ministerstwo Zdrowia Ustawą z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017 poz.844) utworzyło system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. „sieć szpitali”). Z kolei w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2017 poz.1163) zostały określone zasady  jej funkcjonowania. Następnie Dyrektorzy OWNFZ dnia 27 czerwca 2017 roku ogłosili listy szpitali, które w poszczególnych województwach – na kolejne cztery lata-zostały zakwalifikowane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Wraz z listą szpitali zakwalifikowanych do PSZ została ogłoszona lista profili, w jakich szpitale zakwalifikowane do PSZ będą realizować świadczenia w ramach sieci.

Wyróżnia się następujące poziomy szpitali, w ramach PSZ:

 • Szpitale I stopnia,
 • Szpitale II stopnia
 • Szpitale III stopnia      

oraz

 • Szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne
 • Szpitale pediatryczne
 • Szpitale ogólnopolskie

 

Placówki, które znalazły się w sieci, zostały podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia szpitalnego (PSZ). W pierwszym stopniu zabezpieczenia znalazły się przede wszystkim szpitale powiatowe, szpitale ponadpowiatowe – to z kolei drugi stopień zabezpieczenia, natomiast do stopnia trzeciego zostały zakwalifikowane szpitale wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: onkologiczne i pulmonologiczne, pediatryczne, oraz ogólnopolskie. Sieć objęła również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

 

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Wprowadzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zmieniło zasady finasowania szpitali. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane na podstawie umowy z NFZ zostały sfinansowane w formie ryczałtu. Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia, zgodnie z zapisami ustawy, ustala się za okres rozliczeniowy określony w umowie zawartej z NFZ, ale nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Ryczałt obejmuje nie tylko zakres leczenia szpitalnego, ale również wszystkie inne profile, w ramach których dany szpital realizuje świadczenia w ramach PSZ, tj. zakres ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tzw. poradnie przyszpitalne) oraz podstawowej opieki zdrowotnej w obszarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W pozostałych zakresach (profilach), w ramach których dany szpital nie został zakwalifikowanych do PSZ, szpital może  się ubiegać o finansowanie ze środków publicznych w trybie konkursów i rokowań.

Wprowadzenie ryczałtowego finansowania szpitali spowodowało, iż duża część szpitali realizowała świadczenia ponad limit określony w NFZ, a za który nie otrzymała zwrotu poniesionych kosztów, co wprost przełożyło się na wzrost zadłużenia szpitali oraz na wydłużenie czasu skorzystania z danego świadczenia przez pacjenta.

MedGZ jako medyczna grupa zakupowa, dla której przewodnim celem jest ograniczenie kosztów zakupów materiałów, wyrobów, leków, urządzeń i sprzętów medycznych w podmiotach, współpracuje ze szpitalami. Dzięki wspólnym zakupom realizowanym przez MedGZ, podmioty lecznicze ograniczyły koszty działalności, co pozwoliło zniwelować ryzyko znacznego zadłużenia placówki, które stale się zwiększało od czasu wprowadzenia sieci szpitali.

NFZ wprowadziło także grupę świadczeń, tzw. nielimitowanych, tj. płaci za wszystkie tego typu świadczenia zrealizowane przez szpital.

Do tych obszarów można zaliczyć świadczenia z zakresu:

 • położnictwa,
 • neonatologii,
 • realizowane w ramach pakietu onkologicznego (diagnostyka i leczenie onkologiczne)
 • rehabilitacyjne – pacjenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • leczenie zawałów,
 • operacje zaćmy,
 • tomografia komputerowa.

Według Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie PSZ miało przejawiać korzyści dla pacjenta, takie jak:

 • koordynacja leczenia pacjenta – lepsza dostępność poradni przyszpitalnych. Sieć szpitali przywraca systemową sprawiedliwość poprzez kompleksową opiekę nad pacjentem, także w przypadku wystąpienia powikłań,
 • znaczne skrócenie kolejek na SOR i w izbach przyjęć – przy SOR-ach i izbach przyjęć miały funkcjonować przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które miały w założeniu rozładować kolejki na SOR i w izbach przyjęć,
 • sieć szpitali miała wprowadzić kompleksową opiekę nad pacjentem, którą miał zorganizować szpital – koniec z dzieleniem pacjentów na lepszych i gorszych,
 • zapewnienie rehabilitacji pacjentowi – szpital w sieci miał zapewniać pacjentowi leczenie szpitalne, odpowiednią poradnię specjalistyczną i rehabilitację.

Założeniem ustawodawcy było, aby Szpitale zakwalifikowane do sieci miały zapewniać pełną opiekę zdrowotną w całym cyklu leczenia. System, zgodnie z wytycznymi ministerstwa, zabezpiecza dostęp do świadczeń w zakresach: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pomimo, iż zdaniem NFZ, w sieci szpitali miały znaleźć się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, w związku ze znacznym ograniczeniem liczby szpitali, które weszły do sieci,  założenia ustawodawcy się nie sprawdziły. Do sieci szpitali zostały zakwalifikowane 594 placówki, z czego 516 to szpitale publiczne, a 78 niepubliczne. Poza siecią pozostało 355 szpitali, 16 z nich to placówki publiczne. Wprowadzona sieć szpitali spowodowała, iż dostęp do leczenia znacznie się wydłużył, ograniczając możliwość skorzystania przez pacjentów z opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych.

MedGZ sp. z o.o. starając się wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów, dla których priorytetem jest zdrowie, stworzył platformę bezpiecznyzabieg.pl, dzięki której Pacjent może bez problemu zarejestrować się do konkretnego lekarza czy też na dany zabieg. Przede wszystkim podmioty lecznicze współpracujące z portalem bezpiecznyzabieg.pl są podmiotami prywatnymi, dla których priorytetem jest wyższy standard leczenia połączony z jakością obsługi wraz z profesjonalnym podejściem do pacjenta.

Pierwszy wykaz szpitali zakwalifikowanych do sieci został opublikowany w czerwcu 2017 roku i miał obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku. Ten termin został wydłużony w nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźny z 17 marca 2021 roku. Zgodnie z nią wykaz zachowywał ważność do 31 grudnia 2021 roku. Jednak nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o finansach publicznych, która podwyższa do 7 proc. PKB nakłady na ochronę zdrowia, ponownie przedłużyła też obowiązywanie wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r.